ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > MSD3 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KMT/MSD3

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

 

Vážené studentky, vážení studenti!
V předchozích semestrech jste poznali možnosti zavedení přirozených čísel v matematické teorii, ale i v učivu 1. stupně základní školy. Pochopili jste (alespoň doufám), jak se pomocí množiny všech přirozených čísel dá budovat množina všech celých čísel. V předmětu MSD3 budeme v procesu vytváření dalších číselných oborů pokračovat. Čekají nás ještě čísla racionální a reálná. Ani jedna z uvedených množin není učivem 1. stupně ZŠ. Proč tedy máte nyní věnovat své úsilí něčemu, co bezprostředně nepoužijete ve vyučování?
Žák 1. stupně sice nepracuje s racionálními čísly jako takovými, ale poznává pojem zlomek, učí se zlomky porovnávat a v jednoduchých situacích také sčítat a odčítat. Nyní se možná někteří z vás ptáte: „Zlomek a racionální číslo - ono to není stejné?“ To je důkaz toho, že jste možná nepochopili pojmy, o kterých se domníváte, že je znáte, a se kterými při počítání běžně pracujete. V průběhu semestru budete mít šanci to napravit. Stejně tomu často bývá u reálných čísel. Běžně například používáte čísla jako je √2 nebo π, za π při výpočtech dosazujete 3,14, víte, že to „nějak pokračuje“, ale položili jste si někdy otázku „Kam až to pokračuje a proč?“ Ve všech takových úvahách budeme používat matematický aparát, který jste již poznali v minulých semestrech, budeme se snažit o maximální jednoduchost a srozumitelnost.
V další části semestru se opět vrátíme k problematice vyučování na 1. stupni. Bude to dokonce problematika z pohledu cílů počátečního vyučování matematiky klíčová Velmi podrobně se budeme zabývat řešením slovních úloh. Budeme procvičovat jejich tvoření, analyzovat postupy, které může žák při různé úrovni znalostí a dovedností používat k jejich řešení, budeme upozorňovat na chyby, kterých se žáci, ale bohužel i někteří učitelé při řešení slovních úloh dopouštějí.
Věřím, že se na přednáškách a seminářích budeme potkávat co nejčastěji, protože v předmětu matematika s didaktikou můžete získat mnoho z toho, co budete jako učitelé 1. stupně potřebovat – konkrétní znalost obsahu a metod vyučování matematiky, ale i potřebný teoretický nadhled, který vám umožní zvládnout i neobvyklé reakce žáků a nečekané situace ve třídě.
Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.
garant předmětu
Poslední změna: 05.01.2009
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KMT/MSD3, Matematika s didaktikou /aritmetika/
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KMT/MSD3 - IS/STAG

Cílem předmětu je:
- seznámit studenty s fenomény ovlivňujícími u žáka vhled do struktury slovní úlohy a proces jejího řešení, naučit je pracovat s textem slovní úlohy a volit různé způsoby vizualizace struktury slovní úlohy, volit metody řešení slovní úlohy podle individuálních potřeb žáka,
- dovést studenty k pochopení souvislostí mezi racionálními a reálnými čísly,
- formou kooperativní výuky naučit studenty práci s chybou v matematice.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
Doc. PaedDr.
Jana Coufalová
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pátek 10.00 13.00 VC 313b
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]