ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > BP1 > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KTV/BP1

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KTV/BP1 - IS/STAG

Doporučená
Brklová, Danuše; Hercig, Stanislav, Diplomové práce studujících učitelství tělesné výchovy , Plzeň : Západočeská univerzita 1994
Eco, Umberto, Jak napsat diplomovou práci , Olomouc : Votobia 1997
Šesták, Zdeněk, Jak psát a přednášet o vědě , Praha : Academia 1999
Glogar, A., Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce. , Zlín: Univerzita T.Bati 2004
Michalík, Petr; Roub, Zdeněk; Vrbík, Václav, Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači , Plzeň : Západočeská univerzita 2002
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Thomas, J. R. a Nelson, J. K. Research methods in physical acti­vity. Champaign: Human Kinetics, 2002.

Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Praha, Portál 2004.

Pelikán, J.: Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha, Karolinum 1997.

Mervart, J.: Základy metodologie vědy. Praha, Svoboda 1977.

Průcha, J.: Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. Pra­ha, Karolinum 1995.

Travers, B.: Úvod do pedagogického výzkumu. Praha, SPN 1968.

Poslední změna: 02.09.2011