ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > MV > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KTV/MV

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KTV/MV - IS/STAG

Doporučená
Brklová, Danuše; Hercig, Stanislav, Diplomové práce studujících učitelství tělesné výchovy , Plzeň : Západočeská univerzita 1994
Eco, Umberto, Jak napsat diplomovou práci , Olomouc : Votobia 1997
Šesták, Zdeněk, Jak psát a přednášet o vědě , Praha : Academia 1999
Havránek, Bohuslav, Stručná mluvnice česká , Praha : Státní pedagogické nakladatelství 1980
Hendl, Jan, Úvod do kvalitativního výzkumu , Praha : Karolinum 1999
Pelikán, Jiří, Základy empirického výzkumu pedagogických jevů , Praha : Karolinum 1998
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Thomas, J. R. a Nelson, J. K. Research methods in physical acti­vity. Champaign: Human Kinetics, 2002.

Strauss, A. a Corbinová, J. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert, 1999.

Blahuš, P.: K úloze tzv. kvantitativních metod v kinantropologii. Česká kinantropologie, Vol. 1, 1997, č. 1, s. 7-17.

Blahuš, P.: K systémovému pojetí statistických metod v metodolo­gii empirického výzkumu chování. Praha, Karolinum 1996.

Blahuš, P.: Kinantropologie na Univerzitě Karlově. Tělesná výchova mládeže 59, 1993, č. 7, s. 17-23.

Hendl, J.: Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha, Karolinum 1997.

Hendl, J.: Poznávání pomocí kvalitativního výzkumu. Česká kinan­tropologie. Vol. 1, 1997, č. 1, s. 19-28.

Kasal, P. - Svačina, Š.: Lékařská informatika. Praha, Karolinum 1968.

Komeštík, B. - Fejtek, M.: Metodologie kinantropologického výz­kumu - vybrané přednášky. Hradec Králové, Gaudeamus (nakl. Vysoké školy pedagogické), 1997.

Kovář, R. - Blahuš, P.: Aplikace vybraných statistických metod v antropomotorice. (Skripta.) Praha, Univerzita Karlova 1989.

Kovář, R. - Blahuš, P.: Stručný úvod do metodologie. (Skripta.) Praha, Univerzita Karlova 1970 (a tři další vydání.)

Kubánková, V. - Hendl, J.: Statistika pro zdravotníky. Praha, Avicenum 1986.

Pelikán, J.: Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha, Karolinum 1997.

Blahuš, P.: K teorii testování pohybových schopností. Universita Karlova, Praha 1975.

Čelikovský, S.: Dotazovací metody v tělovýchovném výzkumu. (Skripta.) Praha, SPN (různá vyd.)

Havránek, T.: Statistika pro biologické a lékařské vědy. Praha, Academia 1993.

Junger, J. - Kasa, J.: Úvod do športovej kinantropológie. (Skripta.) Prešov, Univerzita P.J.Šafárika, Pedag. fakulta, 1996.

Kerlinger, F.: Základy výzkumu chování. Praha, Academia 1973.

Měkota, K. - Blahuš, P.: Motorické testy v tělesné výchově. Praha, SPN 1983.

Mervart, J.: Základy metodologie vědy. Praha, Svoboda 1977.

Průcha, J.: Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. Pra­ha, Karolinum 1995.

Travers, B.: Úvod do pedagogického výzkumu. Praha, SPN 1968.

Poslední změna: 21.09.2010
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.