ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > DINT > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/DINT

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KČJ/DINT - IS/STAG

Základní
Lederbuchová, Ladislava, Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole I , Plzeň: ZČU 1995
Lederbuchová, Ladislava, Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole II , Plzeň: ZČU 1997
Hník, Ondřej, Didaktika literatury: výzvy oboru: od textů umělecké povahy k didaktice estetickovýchovného oboru , Praha 2014
Lederbuchová, Ladislava, Dítě a kniha: o čtenářství jedenáctiletých , Plzeň: Aleš Čeněk 2004
Kožmín, Zdeněk, Interpretace básní: Určeno pro učitele čes. jaz. a lit. na SŠ , Praha: SPN 1986
Lederbuchová, Ladislava, Literatura ve škole: četba žáka a didaktická interpretace uměleckého textu v literární výchově na 2. stupni základní školy a v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia , Plzeň 2010
Kolektiv, Rámcový vzdělávací program pro gymnázia , Praha: VÚP 2007
Kolektiv, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání : (se změnami provedenými k 1.9. 2007 , Praha: VÚP 2007
Beránková, Eva, Tvořivá hra jako cesta k pochopení literárního díla , Plzeň: Fraus 2002
Kožmín, Zdeněk, Tvořivý sloh: malé traktáty a malé scénáře , Praha: Victoria Publishing 1995
Doporučená
Černá, Olga, Čtení není žádná nuda : náměty k rozvíjení čtenářské gramotnosti a radosti ze čtení 2014
Hník, Ondřej, Didaktika literatury: výzvy oboru : od textů umělecké povahy k didaktice estetickovýchovného oboru 2014
Bílek, Petr, Hledání jazyka interpretace (k modernímu prozaickému textu) , Brno: Host 2003
Pechar, Jiří, Interpretace a analýza literárního díla , Praha: Filosofia 2002
Ležáková, Dana; Bína Daniel, Komunikační kompetence v literární výchově , České Budějovice 2006
Germušková, M., Literárny text v didaktickej komunikácii. , Prešov: FHPV PU 2003
Valenta, Josef, Metody a techniky dramatické výchovy , Praha: Agentura Strom 1997
Eco, Umberto, Meze interpretace , Praha: Karolinum 2004
Beránková, Eva; Kostečka, Jiří, Přečtěte si s námi : Literární interpretace pro vyučovací praxi , Praha: SPN 1992
Doláková, Sylvie, Umíte to s pohádkou? : práce s příběhy v MŠ a ZŠ 2015
Machková, Eva, Základy dramatické výchovy , Praha : Státní pedagogické nakladatelství 1980
Machková, Eva, Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací , Praha : Středočeské krajské kulturní středisko 1990
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

  • LEDERBUCHOVÁ, L. Literatura ve škole. Plzeň : FPE ZČU, 2010.
  • BÍNA, D., NIKLESOVÁ, E. Hledání nových cest v didaktice slohu a literání vychovy. České Budějovice : PF JU, 2007.
  • FIŠER, Z. Tvůrčí psaní. Malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno : Paido, 2001.
  • VĚŘÍŠOVÁ, I., KRÜGER, K., BĚLINOVÁ, E. Kudy vede cesta ke čtenáři? Praha : 2007.
  • LEŽÁKOVÁ, D., BÍNA, D. Komunikační kompetence v literární výchově. České Budějovice : PF JU, 2006.
  • GEJGUŠOVÁ, I. Interpretace uměleckého textu v literární výchově na základní škole. Ostrava : PdF OU, 2009.
  • VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha : Grada, 2008.
Poslední změna: 20.02.2012