ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > SYNT > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/SYNT

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KČJ/SYNT - IS/STAG

Základní
Šmilauer, Vladimír, Novočeská skladba , Praha : Mikuta 1947
Grepl, Miroslav; Karlík, Petr, Skladba češtiny , Olomouc : Votobia 1998
Bauer, Jaroslav; Grepl, Miroslav, Skladba spisovné češtiny , Praha : Státní pedagogické nakladatelství 1972
Grepl, Miroslav; Karlík, Petr, Skladba spisovné češtiny : Vysokošk. učebnice pro stud. filozof. fakult , Praha : SPN 1986
Vaňková, Jana; Vejvodová, Jana, Soubor úkolů k syntaktické analýze textů. I. , Plzeň : Západočeská univerzita 2004
Daneš, František; Hlavsa, Zdeněk, Větné vzorce v češtině , Praha : Academia 1981
Doporučená
Štícha, František, Akademická gramatika spisovné češtiny 2013
Čechová, M. a kol., Čeština - řeč a jazyk , Praha 1996
Bachmannová, Jarmila,; Karlík, Petr; Nekula, Marek; Pleskalová, Jana, Encyklopedický slovník češtiny , Praha : Nakladatelství Lidové noviny 2002
Grepl, Miroslav, Jak dál v syntaxi , Brno : Host 2011
Štícha, František, Kapitoly z české gramatiky , Praha : Academia 2011
Daneš, František, Mluvnice češtiny : Vysokošk. učebnice pro stud. filozof. a pedagog. fakult. Díl 3., Skladba , Praha : Academia 1987
Grepl, Miroslav,; Karlík, Petr,; Nekula, Marek,; Rusínová, Zdenka, Příruční mluvnice češtiny , Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny 2008
Šmilauer, Vladimír, Učebnice větného rozboru , Praha : Státní pedagogické nakladtelství 1977
vybrané časopisecké studie
Kopečný, František, Základy české skladby , Praha : Státní pedagogické nakladatelství 1958
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

 

Literatura

Bauer, J. - Grepl, M.: Skladba spisovné češtiny. Praha 1986.

Čechová M. a kol.: Čeština řeč a jazyk. Praha 1996. Kapitoly o syntaxi (J. Hrbáček).

Daneš, F. - Hlavsa, Z.: Větné vzorce v češtině. Praha 1981.

Daneš, F.: Intonace a věta ve spisovné češtině. Praha 1957.

Daneš, F.: Věta a text. Praha 1985.

Grepl, M. - Karlík, P.: Skladba češtiny. Praha 1998.

Grepl, M. - Karlík, P.: Skladba spisovné češtiny. Praha 1986.

Havránek, J. - Jedlička, A.: Česká mluvnice. Praha 1981.

Kol. autorů: Příruční mluvnice češtiny. Praha 1995.

                   Kopečný, F.: Základy české skladby. Praha 1958.

Mluvnice češtiny 2. Praha

Mluvnice češtiny 3. Praha 1987.

Novotný, J.: Valence dějových substantiv v češtině. In: Sborník PF Ústí nad Labem 1981.

Sborník. Syntax a jej vyučovanie. Nitra  1982.

                   Šmilauer, V.: Novočeská skladba. Praha 1966.

Šmilauer, V.: Učebnice větného rozboru. Praha 1958.

Vaňková, J. - Vejvodová, J.: Jazyková interpretace textů (soubor úkolů). Plzeň 1997.

 

 

 

Poslední změna: 23.05.2012