ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > PT > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KIV/PT

Text (C021) Nápověda

Témata ke zkoušce

 

 • Základní abstraktní datové typy a jejich implementace v Javě (zásobník, fronta, obousměrná fronta, vektor, seznam) 
 • Tabulky s rozptýlenými položkami - vytvoření tabulky, vyhledávání, hash funkce
 • Stromové struktury (BVS, AVL, B-strom) – vytvoření, algoritmy vložení a rušení prvků
 • Red-Black stromy- znát vlastnosti, umět vkládat prvky
 • Vyhledávání řetězců v textu (algoritmus BF, KMP, Boayer-Moore, Rabin-Karp), umět vytvořit funci last (u BM algoritmu), a fail (u KMP)
 • Datová struktura trie (umět vytvořit trie, suffix trie a compressed trie), znát princip LCS a SCS umět najít LCS a SCS u dvou zadaných řetězců,
 • Algoritmus výpočtu vzdáleností mezi řetězci - znát princip a umět určit vzdálenost mezi dvěma řetězci
 • Algoritmy komprese textů (RLE, LZW, Huffman, Aritmetické kódování) – znát princip a umět zakódovat zadaný textový řetězec
 • Algoritmy ztrátové komprese obrazů ( JPEG, waveletová, fraktálová, komprese) znát princip
 • Grafy  -  reprezentace grafu, grafové algoritmy ( Dijkstra, Floyd-Warshal, minimální kostra grafu (Prim-Jarnik))
 • Šifrování – znát princip symetrického a asymetrického šifrování a elektronického podpisu, umět používat jednoduché substituční šifrování
 • Bucket sort, radix sort, mediány statistiky n-tého řádu – znát princip metod, umět používat metody
 • Kombinatorické algoritmy – znát princip algoritmů generování n-tic, permutací, kombinací, Grayův kód

Příklad zkouškové písemky z minulých let. Př.1 a Př. 2 již nejsou aktuální a budou nahrazeny jiným tématem (grafové algoritmy a algoritmy zpracování textů).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední změna: 22.09.2016