ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KHI > HIS > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KHI/HIS

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KHI/HIS - IS/STAG

Doporučená
Dokoupil, Lumír, Česká a slovenská historiografie do vystoupení školy Gollovy : Materiály , Ostrava : Pedagogická fakulta [Ostrava] 1983
Dokoupil, L., Česká a slovenská historiografie I - II
Čítanka k dějinám dějepisectví : Určeno pro posl. fakult filozof. a pedagog. v ČSR. 1. , Praha : SPN 1983
Čítanka k dějinám dějepisectví : Určeno pro posl. fakult filozof. a pedagog. v ČSR. 2. , Praha : SPN 1983
Dobiáš, J., Dějepisectví starověké , Praha 1948
IGGERS, G. G., Dějepisectví ve 20. století. , Praha 2002
Šusta, Antonín, Dějepisectví/Jeho vývoj v oblasti vzdělanosti západní ve středověku a době nové , V Praze : Nákladem historického klubu 1946
edice českých kronik , nakl. Svoboda Praha
Kudrna, J., Kapitoly z dějin historiografie a filosofie dějin , Brno 1985
Dorazil, O., Poklady starověkého písemnictví , Praha 1947
Šusta, J., Posledních 10 let československé práce dějepisné , Praha 1937
Šusta, J., Posledních 50 let české práce dějepisné , Praha 1926
Kutnar, František, Přehledné dějiny čes. a sloven. dějepisectví, I
Janovský, Julius, Stručný nástin hlavních směrů vývoje starověkého dějepisectví : Určeno pro posl. fak. filozof. , Praha : SPN 1984
V seminářích práce se současnými českými a zahraničními historickými časopisy (ČČH, ,
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Bělohradský V.: Eseje o nedávné minulosti a blízké budoucnosti. Praha: G plus G, 1999

Dilthey, W.: Život a dejinné vedomie. Bratislava 1980

Foucault, M.: Archeologie vědění. Praha 2002

Gadamer, H.G.: Problém dějinného vědomí. Praha: Filosofia, 1994

Král, M.: Kam směřuje civilizace? Praha 1998

Pešková, J.: Role vědomí v dějinách. Praha: Lidové noviny, 1998

Rakitov, A.I.: Historické poznání. Praha 1985

Sim, S.: Derrida a konec historie. Praha: Triton, 2001

Ankersmit, F. R.: Historiography and Postmodernism. History and Theory, 1989, roč. 28, s. 140 - 151

Applebyová, J.; Huntová, L.; Jacobová, M.: Jak říkat pravdu o dějinách. Brno: CDK, 2002

Beneš, Z.: Dějiny a přítomnost - zamyšlení nad povahou soudobých dějin. Soudobé dějiny . 1999, roč. 6, s. 45 – 54

Beneš, Z.: Historický text a historická kultura. Praha: Karolinum, 1995

Bloch, M.: Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo. Praha 1967

Braudel, F.: History of civilizations. New York: Allen Lane – Penguin Press, 1994

Braudel, F.: On History. Chicago: University of Chicago Press, 1980

Brzezinski, Z.: The Grand Cheesboard. New York 1997

Brzezinski, Z.: Bez kontroly – chaos v předvečer 21. století. Praha: Victoria Publishing, 1993

Burchardt, J.: Úvahy o světových dějinách. Praha: Votobia, 1996

Carr, E.H.: What is History? New York 1961

Cohen, S.: Structuralism and the Writing of Intellectual History. History and Theory, 17, 1978, roč. 17, s. 184 – 185

Černý, V.: Paměti 1945 – 1972. Praha 1992

Dawson, Ch.: Dynamics of the World History. La Salle: Sherwood Sugden Co, 1978

Evans, R.J.: In Defence of History. London 1998

Fukuyama, F.: Konec dějin a poslední člověk. Praha: Rybka Publishers, 2002

Hanzal, J.: Cesty české historiografie 1945 – 1989. Praha 1999

Havelka M.: Dějiny a smysl. Praha: Lidové noviny, 2001

Himmelfarb, G.: The New History and the Old. Cambridge 1987

Holzbachová I.: Společnost – dějiny – struktura. Historický materialismus a škola Annales. Brno 1988

Huntington, S.: Střet civilizací. Praha: Rybka Publishers, 2001

Iggers, G. G.: Dějepisectví ve 20. století - od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha: Lidové nakladatelství, 2002

Johnson. P.: Dějiny 20. století. Praha: Rozmluvy, 1991

Johnson. P.: Nepřátelé splečnosti. Praha: Rozmluvy, 1999

 

 

Kalista, Z.: Cesty historikova myšlení – prameny k moderní české historiografii. Praha, Garamond, 2002

Kaplan, K.: Československo v letech 1945 – 53. Praha 1991

Kaplan, R.D.: Přicházející anarchie aneb Zborcení snů – svět po studené válce. Červený Kostelec: P. Mervart, 2003

Kostolán, A.: Druhý sjezd československých historiků (Praha, 5. – 11. října 1947) a jeho místo ve vývoji českého dějepisectví v letech 1935 – 1948. Praha 1993

Kučera, K.: Historie a historici. Praha 1992

Kutnar, F.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví I, II. Praha 1978

Křen, J.: Bílá místa v našich dějinách? Praha 1990

Löwith, K.: Meaning in History. Chicago 1949

Marek, J.: O historismu a dějepisectví. Praha 1992

Pachta, J.: Pekař a pekařovština v českém dějepisectví. Praha 1950

Sprengler, O.: Decline of the West. New York: A. A. Knopf, 1926 - 1928

Šusta, J.: Dějepisectví, jeho vývoj v oblasti vzdělanosti západní ve středověku a době nové. Praha 1946

Toynbee, A. J.: Studium dějin. Praha: Práh,1995

WEIZSACKER von, C. F.: Člověk ve svých dějinách. Praha 1993.

Poslední změna: 19.02.2012
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Studijní materiály jsou uvedeny v portletu Podklady k přednáškám a v oddílu Literatura.

  Vzor seminární práce (126KB) Download
  Podvojný deník (24KB) Download