ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > SYNTX > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/SYNTX

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KČJ/SYNTX - IS/STAG

Základní
Hrbáček, Josef, Nárys textové syntaxe spisovné češtiny , Praha : Trizonia 1994
Hoffmannová, Jana, Sémantické a pragmatické aspekty koherence textu , Praha : Ústav pro jazyk český ČSAV 1983
Vaňková, Jana; Vejvodová, Jana, Soubor úkolů k syntaktické analýze textů. II. , Plzeň : Západočeská univerzita 2002
Hoffmannová, Jana, Stylistika a-- : současná situace stylistiky , Praha : Trizonia 1997
Doporučená
Čechová, M. a kol., Čeština - řeč a jazyk , Praha 1996
Müllerová, Olga; Hoffmannová, Jana, Kapitoly o dialogu , Praha : Pansofia 1994
Štícha, František, Kapitoly z české gramatiky , Praha : Academia 2011
Kořenský, Jan, Komplexní analýza komunikačního procesu a textu : učební text pro výběrové semináře filologických oborů , České Budějovice : Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 1999
Daneš, František, Mluvnice češtiny : Vysokošk. učebnice pro stud. filozof. a pedagog. fakult. Díl 3., Skladba , Praha : Academia 1987
Grepl, Miroslav; Karlík, Petr, Skladba češtiny : cvičení a výklad , Praha : ISV nakladatelství 1999
Bauer, Jaroslav; Grepl, Miroslav, Skladba spisovné češtiny , Praha : Státní pedagogické nakladatelství 1972
Grepl, Miroslav; Karlík, Petr, Skladba spisovné češtiny : Vysokošk. učebnice pro stud. filozof. fakult , Praha : SPN 1986
Jaklová, Alena, Úvod do textové lingvistiky : Určeno pro posl. Pedag. fakulty v Čes. Budějovicích , České Budějovice : Pedagogická fakulta 1991
Daneš, František, Věta a text : Studie ze syntaxe spisovné češtiny , Praha : Academia 1985
Daneš, František; Hlavsa, Zdeněk, Větné vzorce v češtině , Praha : Academia 1981
Kopečný, František, Základy české skladby , Praha : Státní pedagogické nakladatelství 1958
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Hrbáček, J.: Nárys textové syntaxe spisovné češtiny. Trizonia Praha 1994.

Poslední změna: 22.01.2015